چاپخانه اخترشمال

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: تهران
نوع پروژه: آسانسور
نوع: باربر ۳ تن

خلاصه پروژه