پروژه مهندس سلیمی

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: ۸ نفره

خلاصه پروژه