پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال)

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور

خلاصه پروژه