پروژه آرام سیتی

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: دهوک-اربیل عراق
نوع پروژه: آسانسور

خلاصه پروژه