پتروشیمی بوشهر واحد آلفین

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: بوشهر
نوع پروژه: آسانسور
نوع: ضد انفجار

خلاصه پروژه