بیمارستان فوق تخصصی بیستون

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: کرمانشاه
نوع پروژه: آسانسور

خلاصه پروژه