آسانسور های دو طبقه

آسانسور دو طبقه
آسانسور دو طبقه

در آسانسورهای دو طبقه، دو آسانسور متصل به هم به صورت عمودی در یک چاه، به طور هم زمان عمل می کنند.

وابسته به نوع عملکرد، می تواند ظرفیت جابجایی را به مقدار 8/1 برابر حالت استاندارد افزایش دهد.

مشخصات آسانسور دو طبقه

1- آسانسور های دو طبقه با قراردهی 2 آسانسور متصل به هم به صورت عمودی در یک چاه و سرویس دادن به 2 طبقه به صورت هم زمان ، ظرفیت جابجایی را تا 8/1 برابر ظرفیت جابجایی استاندارد افزایش میدهد.
2- تعداد چاه های مورد نیاز کاهش می یابد. ( حدود 30% کمتر از آسانسور های تکی) که منجر به کاهش هزینه های ساخت و استفاده بهینه از فضا میشود.
3- دستگاه تنظیم کننده فاصله طبقات تا ارتفاع 7 متر قابلیت بهینه سازی طراحی را فراهم می نماید.
4- استفاده از یک موتور کششی جهت راه اندازی دو دستگاه آسانسور منجر به کاهش وزن محصول میشود.
5- سیستم عملکردی با موتور 9 فازه ، شرایط عملکرد امن تری را در شرایط اضطرار فراهم مینماید.