دستگاه حفاظت انگشتان

این دستگاه از گیر کردن انگشتان بین درب ها توسط عکس العمل به اشعه مادون قرمز جلوگیری می کند.
دستگاه حفاظت انگشتان می تواند از حوادثی که در نقاط کور اتفاق می افتد، برعکس سایر دستگاه های امنیتی مانند Multi-Beam و Safety Shoe جلوگیری کند.