پروژه گندله سازی ماد کوش

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: بندرعباس
نوع پروژه: آسانسور

خلاصه پروژه

منطقه ویژه معدنی خلیج فارس