پروژه مهندس متاجی

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: ۶ نفره

خلاصه پروژه