پروژه مهندس دهپور

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: VVVF مسافربر ۸ نفره

خلاصه پروژه