پروژه شرکت شیمیایی بهداش

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: باربر - مسافربر 31 نفره

خلاصه پروژه