پروژه خاتمی

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: 8 نفره

خلاصه پروژه