بیمارستان نور افشار

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: تهران
نوع پروژه: آسانسور
نوع: بازسازی

خلاصه پروژه