سیستم DSS

این سیستم در ساختمانهای عظیم با ترافیک بالا یا در ساختمانهای با ساکنین چندگانه که موقعیت آسانسورها نسبت به یکدیگر به صورت گروهی میباشد میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در این سیستم مشتریان هیچگونه مقصدی (طبقه ای ) را در داخل کابین و در طول مسیر انتخاب نمی کنند و کلیه دستورات توسط سیستم مرکزی (پنل ها ) در لابی طبقات انجام می گیرد و زمانی که کاربر طبقه مورد نظر خود را از روی پنل DSS نصب شده در لابی هر طبقه از ساختمان انتخاب مینماید، سیستم DSS بهینه ترین آسانسور را انتخاب نموده و به طبقه مورد نظر کاربر هدایت میکند که نتیجه آن حداقل مسافت زمانی در رسیدن به مقصد (طبقه) مورد نظر و حداکثر بازده انرژی و بهره برداری از ظرفیت کابین آسانسورها خواهد بود، و مزایای زیر را در بر خواهد داشت:

  • کاهش زمان انتظار و زمان دستیابی به طبقات
  • کاهش مصرف انرژی
  • کاهش ازدحام جمعیت در لابی
  • استفاده از حداکثر ظرفیت کابین
  • افزایش عمر قطعات